Các Gia phả tại : Bình Dương
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Bình Hưng - xã Mỹ Hòa - Tân Uyên - Bình Dương Ngô Thành Tân 5 14