Các Gia phả tại : Cao Bằng
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Tĩnh Oa - Thạch Lâm - Cao Bằng (Chưa có thế thứ) 1 1