Các Gia phả tại : Đà Nẵng
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Liêm Lạc - xã Hòa Xuân - Hòa Vang - Đà Nẵng Ngô Quốc Khánh 9 95