Các Gia phả tại : Ninh Bình
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Xóm I - Tự Tân - xã Tân Thành - TP Ninh Bình Ngô Thành Trung 6 36
2 Họ Ngô, Họ Yên Nhân - huyện Yên Mô - Ninh Bình 11 67
3 Họ Ngô, Họ Mỹ Thắng - xã Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình 19 203