Các Gia phả tại : Quảng Bình
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Vạn Xuân - xã Vạn Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình (Dòng Ngô Nồm) chép lại 1942, tục biên 1999 18 1,018
2 Họ Ngô, Họ Hòa Hợp - xã Quảng Hòa - Quảng Trạch - Quảng Bình 5 9