Các Gia phả tại : Quảng Ngãi
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Đức Phổ - Quảng Ngãi Ngô Văn Tàu 6 53
2 Họ Ngô, Họ Đức Hòa - Đức Nhuận - Đức Tân - huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 6 20
3 Họ Ngô, Họ Tịnh Hiệp - Tịnh Khê - Tịnh Hà - huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi Ngô Khắc Cần, Ngô Anh Ba 1989 9 161