Các Gia phả tại : Thái Nguyên
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Văn Trai - xã Tân Phú - Phổ Yên - Thái Nguyên 6 18
2 Họ Ngô, Họ Cam Giá - Tp Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên Ngô Đình Dương 1907. 9 33