Các Gia phả tại : Tiền Giang
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ âp Lợi Tường - Mỹ Lợi A - Cái Bè - Tiền Giang Ngô Văn Xuân 2015 5 42