Các Gia phả tại : Trà Vinh
STT Dòng họ Người biên soạn Năm biên soạn Số đời Số Người
1 Họ Ngô, Họ Ngô Công - Bãi Xan - Trà Vinh Ngô Thái Tông 7 67