Ngô Tộc

https://ngotoc.vn


Các cơ sở thờ tự họ Ngô đã đăng trên mạng (bổ sung)

HNVN xin đăng tải tiếp các di tích lịch sử và cơ sở thờ tự họ Ngô đã được đưa lên hệ thống bản đồ trực tuyến đến ngày 15/12/2018.
 
m
Nhà thờ Tiến sỹ Ngô Nho họ Ngô Tri Chỉ xã Tri Trung - Phú Xuyên, Hà Nội
 

Danh sách di tích và các cơ sở thờ tự Họ Ngô
đã đăng trên Google Maps (bổ sung)
 
Muốn xem hình ảnh hoặc tra tìm địa chỉ, tọa độ của di tích và các cơ sở thờ tự liên quan, ta chỉ cần bấm vào đường dẫn in chữ màu hồng bên dưới tên di tích là một trang mới với đầy đủ các thông tin cần tìm sẽ được mở ra.

 
TT Tên di tích trên Maps
Địa  chỉ
Nội dung di tích
1 Đình Đa Phúc thờ Đỗ Cảnh Thạc.
Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
Đình Đa Phúc thờ Đỗ Cảnh Thạc

 
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
2 Đình Thuỵ Khê.
Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.
Đình Thụy Khuê (Sài Sơn) thờ Đỗ Cảnh Thạc
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
3 Di tích lịch sử Đình Ngô Sài
hoặc Đình làng Ngô Sài
Ngô Sài, Quốc Oai, Hà Nội
Đình làng Ngô Sài thờ Đỗ Cảnh Thạc
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
4 Miếu thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc hoặc Miếu thờ Đỗ Tướng Công
Ngô Sài, Quốc Oai, Hà Nội
Miếu thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
5 Đền Bà Chúa Năm Phương
Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Đền Bà chúa Năm Phương - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Thờ Ngô Vương Vũ Quận Chúa
6 Chùa Tam Sơn
Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Chùa Tam Sơn - Từ Sơn, Bắc Ninh
Thờ Phật và thờ một số vị Tổ họ Ngô
7 Nhà thờ tổ họ Ngô Đăng
Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam
Nhà thờ tổ họ Ngô Đăng - Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam
Thờ Tổ
8 Nhà thờ họ Ngô Công
Thôn Đìa,Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Công - thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
9 Nhà thờ họ Ngô Văn
Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Văn - thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
10 Nhà thờ tổ họ Ngô Văn
Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ tổ họ Ngô Văn - thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
11 Nhà thờ tổ họ Ngô Đông Đồ
Thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ tổ họ Ngô Đông Đồ - Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
12 Nhà thờ họ Ngô
Tri Chỉ, Tri Chung, Phú Xuyên, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Tri Chỉ - Phú Xuyên, Hà Nội
Thờ Tổ và TS Ngô Nho
13 Nhà thờ tổ họ Ngô An Duyên
An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Nhà thờ tổ họ Ngô An Duyên - Thường Tín, Hà Nội
Thờ Tổ
14 Nhà thờ họ Ngô Đông Duyên
Đông Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Đông Duyên - Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Thờ Tổ
15 Nhà thờ họ Ngô Văn ( Đồ Sơn )
Bắc Sơn, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Văn - Đồ Sơn, Hải Phòng
Thờ Tổ
16 Nhà thờ họ Ngô Kiều Sơn
Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Kiều Sơn - Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Thờ Tổ
17 Nhà thờ họ Ngô Hạ Đoạn
Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Hạ Đoạn - Hải An, Hải Phòng
Thờ Tổ
18 Nhà thờ họ Ngô Đăng
Đắc Lộc 1, Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Đăng - Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
19 Văn Miếu Xuân La
Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Văn Miếu Xuân La - Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Ngô Thái Cấn
20 Nhà thờ họ Ngô Ích
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Ích - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
21 Nhà thờ họ Ngô Văn Khoát
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Văn Khoát - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
22 Nhà thờ họ Ngô Xuân Khải
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Xuân Khải - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
23 Nhà thờ họ Ngô Văn Chơ
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ. Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Văn Chơ - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ. Hải Phòng
Thờ Tổ
24 Nhà thờ họ Ngô Xuân
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Xuân - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
25 Nhà thờ họ Ngô Đình
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Đình - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
26 Nhà thờ họ Ngô Duy
Trà Phương,Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ,
Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Duy - Trà Phương,Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
27 Nhà thờ họ Ngô Đình
Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Đình - Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
28 Nhà thờ họ Ngô Viết Phiến
Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Viết Phiến - Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
29 Nhà thờ họ Ngô Viết Nhân
Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Viết Nhân - Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
30 Nhà thờ chi họ Ngô Xuân
Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nhà thờ chi họ Ngô Xuân - Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
31 Lăng mộ tổ họ Ngô Phúc
Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên
Lăng mộ tổ họ Ngô Phúc - Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
32 Nhà thờ họ Ngô Văn
Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nhà thờ họ Ngô Văn - Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
33 Nhà thờ tổ Ngô Đình Phác
Thuỵ Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nhà thờ tổ Ngô Đình Phác - Thuỵ Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
34 Nhà văn hoá họ Ngô Lạc Nghiệp
Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định
Nhà văn hoá họ Ngô Lạc Nghiệp - Xuân Trường, Nam Định
Thờ Tổ
35 Nhà thờ họ Ngô Văn
Thôn 1, Vũ Quí, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô Văn - Thôn 1, Vũ Quí, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ
36 Nhà thờ họ Ngô
Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô - Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ
37 Nhà thờ họ Ngô
Thôn 4,Vũ Thắng, Kiến Xương, Thaí Bình
Nhà thờ họ Ngô - Thôn 4,Vũ Thắng, Kiến Xương, Thaí Bình
Thờ Tổ
38 Nhà thờ họ Ngô Thanh Tài
Thôn 4, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô Thanh Tài - Thôn 4, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ
39 Nhà thờ họ Ngô Xuân
Thôn 8, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô Xuân - Thôn 8, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ

Ngô Nhật Dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây