Các cơ sở thờ tự họ Ngô đã đăng trên mạng (bổ sung)

Chủ nhật - 16/12/2018 17:04

HNVN xin đăng tải tiếp các di tích lịch sử và cơ sở thờ tự họ Ngô đã được đưa lên hệ thống bản đồ trực tuyến đến ngày 15/12/2018.
 
m
Nhà thờ Tiến sỹ Ngô Nho họ Ngô Tri Chỉ xã Tri Trung - Phú Xuyên, Hà Nội
 

Danh sách di tích và các cơ sở thờ tự Họ Ngô
đã đăng trên Google Maps (bổ sung)
 
Muốn xem hình ảnh hoặc tra tìm địa chỉ, tọa độ của di tích và các cơ sở thờ tự liên quan, ta chỉ cần bấm vào đường dẫn in chữ màu hồng bên dưới tên di tích là một trang mới với đầy đủ các thông tin cần tìm sẽ được mở ra.

 
TT Tên di tích trên Maps
Địa  chỉ
Nội dung di tích
1 Đình Đa Phúc thờ Đỗ Cảnh Thạc.
Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
Đình Đa Phúc thờ Đỗ Cảnh Thạc

 
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
2 Đình Thuỵ Khê.
Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.
Đình Thụy Khuê (Sài Sơn) thờ Đỗ Cảnh Thạc
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
3 Di tích lịch sử Đình Ngô Sài
hoặc Đình làng Ngô Sài
Ngô Sài, Quốc Oai, Hà Nội
Đình làng Ngô Sài thờ Đỗ Cảnh Thạc
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
4 Miếu thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc hoặc Miếu thờ Đỗ Tướng Công
Ngô Sài, Quốc Oai, Hà Nội
Miếu thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
Thờ Tướng công Đỗ Cảnh Thạc
5 Đền Bà Chúa Năm Phương
Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Đền Bà chúa Năm Phương - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Thờ Ngô Vương Vũ Quận Chúa
6 Chùa Tam Sơn
Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Chùa Tam Sơn - Từ Sơn, Bắc Ninh
Thờ Phật và thờ một số vị Tổ họ Ngô
7 Nhà thờ tổ họ Ngô Đăng
Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam
Nhà thờ tổ họ Ngô Đăng - Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam
Thờ Tổ
8 Nhà thờ họ Ngô Công
Thôn Đìa,Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Công - thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
9 Nhà thờ họ Ngô Văn
Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Văn - thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
10 Nhà thờ tổ họ Ngô Văn
Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ tổ họ Ngô Văn - thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
11 Nhà thờ tổ họ Ngô Đông Đồ
Thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Nhà thờ tổ họ Ngô Đông Đồ - Đông Anh, Hà Nội
Thờ Tổ
12 Nhà thờ họ Ngô
Tri Chỉ, Tri Chung, Phú Xuyên, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Tri Chỉ - Phú Xuyên, Hà Nội
Thờ Tổ và TS Ngô Nho
13 Nhà thờ tổ họ Ngô An Duyên
An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Nhà thờ tổ họ Ngô An Duyên - Thường Tín, Hà Nội
Thờ Tổ
14 Nhà thờ họ Ngô Đông Duyên
Đông Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Nhà thờ họ Ngô Đông Duyên - Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội
Thờ Tổ
15 Nhà thờ họ Ngô Văn ( Đồ Sơn )
Bắc Sơn, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Văn - Đồ Sơn, Hải Phòng
Thờ Tổ
16 Nhà thờ họ Ngô Kiều Sơn
Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Kiều Sơn - Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Thờ Tổ
17 Nhà thờ họ Ngô Hạ Đoạn
Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Hạ Đoạn - Hải An, Hải Phòng
Thờ Tổ
18 Nhà thờ họ Ngô Đăng
Đắc Lộc 1, Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Đăng - Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
19 Văn Miếu Xuân La
Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Văn Miếu Xuân La - Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Ngô Thái Cấn
20 Nhà thờ họ Ngô Ích
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Ích - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
21 Nhà thờ họ Ngô Văn Khoát
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Văn Khoát - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
22 Nhà thờ họ Ngô Xuân Khải
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Xuân Khải - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
23 Nhà thờ họ Ngô Văn Chơ
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ. Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Văn Chơ - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ. Hải Phòng
Thờ Tổ
24 Nhà thờ họ Ngô Xuân
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Xuân - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
25 Nhà thờ họ Ngô Đình
Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Đình - Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
26 Nhà thờ họ Ngô Duy
Trà Phương,Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ,
Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Duy - Trà Phương,Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
27 Nhà thờ họ Ngô Đình
Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Đình - Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
28 Nhà thờ họ Ngô Viết Phiến
Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Viết Phiến - Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
29 Nhà thờ họ Ngô Viết Nhân
Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Nhà thờ họ Ngô Viết Nhân - Quế Lâm, Thuỵ Hương, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Thờ Tổ
30 Nhà thờ chi họ Ngô Xuân
Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nhà thờ chi họ Ngô Xuân - Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
31 Lăng mộ tổ họ Ngô Phúc
Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên
Lăng mộ tổ họ Ngô Phúc - Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
32 Nhà thờ họ Ngô Văn
Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nhà thờ họ Ngô Văn - Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
33 Nhà thờ tổ Ngô Đình Phác
Thuỵ Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nhà thờ tổ Ngô Đình Phác - Thuỵ Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thờ Tổ
34 Nhà văn hoá họ Ngô Lạc Nghiệp
Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định
Nhà văn hoá họ Ngô Lạc Nghiệp - Xuân Trường, Nam Định
Thờ Tổ
35 Nhà thờ họ Ngô Văn
Thôn 1, Vũ Quí, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô Văn - Thôn 1, Vũ Quí, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ
36 Nhà thờ họ Ngô
Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô - Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ
37 Nhà thờ họ Ngô
Thôn 4,Vũ Thắng, Kiến Xương, Thaí Bình
Nhà thờ họ Ngô - Thôn 4,Vũ Thắng, Kiến Xương, Thaí Bình
Thờ Tổ
38 Nhà thờ họ Ngô Thanh Tài
Thôn 4, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô Thanh Tài - Thôn 4, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ
39 Nhà thờ họ Ngô Xuân
Thôn 8, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Nhà thờ họ Ngô Xuân - Thôn 8, Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình
Thờ Tổ

Ngô Nhật Dân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Ngô Nhật Anh
  Tộc Ngô tại thôn Bảo An, xã Điện Quang, thị xã Điện Nàn, tỉnh Quảng Nam được xây dựng bề thế, số luongj con cháu đến đời thứ 13 là trên 3 nghìn người, mỗi năm đến ngày lẽ Thanh Minh, con cháu nội ngoại về dự lễ có gần 300 người. Tộc Ngô Bảo An đã có trang web trên Google, mong quý vị nghiên cứu và bổ sung Tộc Ngô Bảo An vào hệ thống Tộc Ngô Việt Nam. Xin chân thành cám ơn quý vị trong Hội đòng gia tộc và Ban soạn thảo.
    Ngô Nhật Anh   ngonhatanh56@gmail.com   21/02/2021 08:57
 • Ngô mạnh cường
  Con chào các cụ ông cụ bà, các bác và cô chú, cùng anh em con cháu họ Ngô tộc. Con là hậu uý chưa biết được hết rõ nguồn cội. Nhà thờ họ nghành con ở . Thôn sơn thọ, xã nam bình, huyện kiến xương, tỉnh thái bình.
    Ngô mạnh cường   mcuongtb@gmail.com   08/02/2020 19:53
 • Ngo thi ni
  Nhà thờ họ Ngô - Hiền An - Vinh Hiền - Phu Lộc - Thừa Thiên Huế
  16°20'54"N 107°54'30"E
    Ngo thi ni   ningo1688@gmail.com   06/02/2020 06:44
 • Ngô Xuân
  Chào các bạn.
  Hiện tại còn rất nhiều các cơ sở thờ tự họ Ngô trong đó có nhà thờ cácdòng họ, chi họ ở các địa phương trên địa bàn cả nước chúng tôi chưa có điều kiện đến thăm để ghi hình ảnh, viết bài đưa lên mạng, mong các bạn và bà con thông cảm. Hy vọng thời gian tới Hội đồng Họ Ngô Việt nam sẽ đên được các địa chỉ này cũng như các địa chỉ còn lại khác để lần lượt đăng tải toàn bộ các cơ sở thờ tự của Họ Ngô cả nước lên Web.
    Ngô Xuân   ngoxuan45@gmail.com   27/08/2019 10:19
 • Ngô Dương
  Nhà thợ họ Ngô Bình Tân
  Xóm Bình Tân, km20+200 quốc lộ 5, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên
    Ngô Dương   ntaduong.gso@gmail.com   21/08/2019 09:10
  • @Ngô Dương
   Nhà thờ họ Ngô Bình tân đã đăng kí trên Google map.
   Địa chỉ thự địa : Ngõ 36 Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên.
     Ngô Dương   ntaduong.gso@gmail.com   05/01/2020 05:59
Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập140
 • Máy chủ tìm kiếm29
 • Khách viếng thăm111
 • Hôm nay25,138
 • Tháng hiện tại621,781
 • Tổng lượt truy cập44,743,068
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây